Tämän blogin juuret ovat vuodessa 2013 ja allekirjoittaneen kiinnostuksesta uusiin opetusmenetelmiin. Ensimmäiset keskustelut Pekka Peuran kanssa noin vuosi sitten olivat mielenkiintoisia ja tuntui, että omat ajatukset opetuksen kehittämisestä menivät moninpaikoin yhteen. Useat vierailut Martinlaaksossa ja siellä suoritettu opetusharjoittelu antoivat kipinän toteuttaa tämä seminaaritutkielma yksilöllisen oppimisen mallista. Lisäksi keväällä 2014 aikana opetusmallissa oli tapahtunut jatkokehitystä, joten koin tutkielman teon tarpeelliseksi myös tästä syystä.

Tämä blogikirjoitus on lyhyt referaatti tutkielmasta. Jos olet kiinnostunut yksilöllisen oppimisen mallista, suosittelen lukemaan koko tutkielman. Linkin tutkielmaan ja lähteisiin löydät tämän sivun alareunasta.

Johdanto

Ymmärrys oppimisesta ja opetuksesta on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana. Behavioristisesta oppimiskäsityksestä on siirrytty konstruktivistiseen ja enemmän yhteisöllistä oppimisprosessia korostavaan sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Lisäksi opettajankoulutuksessa erilaisiin uusiin opetusmenetelmiin on kiinnitetty enemmän huomiota. Näistä seikoista huolimatta, perinteinen matematiikan opetus on edelleen Suomessa hyvin elinvoimainen ja sen mukaiset opetusmetodit yleisesti käytössä (Pehkonen & Rossi 2007, 143-152). Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet tukevat myös oppimiskäsityksen muutosta ja määrittelevät oppimisen yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi. Todellisuus koulun arjessa on usein hyvin toisenlainen. Opettajilla saattaa olla erilaisia yhteisöllisiä työtapoja ja pedagogisia menetelmiä sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen toteuttamiseksi, mutta niitä käytetään ehkä vain satunnaisesti ja perinteinen opettajajohtoinen opetus on yleistä (Perkilä & Lehtelä 2007, 69-84).

Yksilöllisen oppimisen mallista

Vantaa Martinlaakson lukiossa toimiva opettaja Pekka Peura on kehittänyt yksilöllisen oppimisen mallin vastaukseksi tulevaisuuden oppimisen ja opetussuunnitelman perusteiden asettamiin haasteisiin. Malli pyrkii Peuran mukaan aktivoimaan oppilasta ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja tukemaan yhteisöllistä matematiikan opiskelua. Malli soveltuu yhtä hyvin myös muihin opetettaviin aineisiin. Mallissa sovelletaan pienryhmäoppimista, tavoiteoppimista, omatahtista oppimista, sulautuvaa opetusta ja käänteistä opetusta. Opetusmalli ei ole kuitenkaan tiukasti sidottu vain tiettyihin opetusmenetelmiin, vaan siitä on löydettävissä muitakin yhteisöllistä oppimista ja metakognitiivisten taitojen kehittymistä tukevia menetelmiä, jotka liittyvät myös laajemmin oppimisympäristön järjestelyihin. Opetuskokeilu on käytössä useassa eri lukiossa ja peruskoulussa pääkaupunkiseudulla sekä muualla Suomessa.

Tutkimuskysymykset

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata yksilöllisen oppimisen mallia ja analysoida opiskelijoiden subjektiivista kokemusta opetusmallista.


1. Miten oppilaat kokevat yksilöllisen oppimisen mallin käytön?
2. Miten opiskelijat kokivat kurssikokeen korvaamisen itse arvioitavilla välitesteillä ja arviointikeskusteluilla?
3. Millä tavalla oppilaat kehittäisivät opetusmallia?
4. Miten opiskelijat opiskelevat teoriaa yksilöllisen oppimisen mallissa?

Opiskelijoiden kokemukset opetusmallista

Yksilöllisen oppimisen mallin soveltaminen tuntuu havaintojeni mukaan tuottavan tutkittavien ryhmien osalta hyvää opiskeluilmapiiriä ja oppilaiden kokemus matematiikan opiskelusta on myönteinen. Valtaosa opiskelijoista ei halua siirtyä takaisin opettajajohtoiseen opetukseen, jota voidaan pitää opetusmallille annettuna suurena luottamuslauseena. On huomattavaa, että opiskelijat ovat lähettäneet vahvan viestin siitä, että opettajajohtoisesta teorianopetuksesta ei tulisi kuitenkaan täysin luopua. Opiskelijat haluaisivat ainakin pieniä opetustuokioita kurssin keskeisimmistä ja vaikeimmista asioista ainakin silloin tällöin. Tutkittavan ryhmän osalta opetusmallia soveltaen on onnistuttu kokonaisuudessaan luomaan sellainen oppimisympäristö, jossa oppimisen omistajuus on pystytty tehokkaasti siirtämään opettajilta oppilaille, asia mikä ei edelleenkään toteudu monessakaan suomalaisessa koulussa.

Voit lukea koko tutkielman kokonaisuudessaan alla olevan linkin takaa:
// Tutkielma [PDF]

Edit: Blogitekstiä on siivottu 6.8. tutkimuseettisistä syistä. Kirjoituksesta on poistettu kaikki tunnistetiedot.